از کدامین نقطه پرواز کردیم که در بغض ابر سرگردانیم

                                                                     مگر نه اینکه پرواز را از بر بودیم ...

/ 0 نظر / 11 بازدید