رستنی ها کم نيست ، من و تو کم بوديم ،

خشک و پژمرده و تا روی زمين خم بوديم

گفتنی ها کم نيست ، من و تو کم گفتيم ،

مثل هذيان دم مرگ از آغاز        چنين درهم و برهم گفتيم

من و تو کم گفتيم ، من و تو کم چيديم ، من و تو کم ديديم

                       من و تو  وامانديم ...

..........و

/ 3 نظر / 6 بازدید
سایه

تا شقایق هست زندگی باید کرد...

فرزانه

آری ما باز هم شکست ميخوريم .مهم اينست که از شکست امروز درس بگيريم

سلام آشنایی

شعله سینه سوز تنهایی باز چنگال دلخراش گشود دل من در لهیب این آتش تا رمق داشت دست و پا زده بود